ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА

ИЗДАВАЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА

Чланом 13. Закона о детективској делатности («Сл.гласник РС», број 104/13 и 87/18) прописано је да детективску легитимацију издаје Министарство унутрашњих послова.

Захтев за издавање легитимације за детектива подноси правно лице-предузетник код кога је детектив запослен. Услов за подношење захтева је да је за правно лице/предузетника и детектива издата лиценца по Закону о детективској делатности.

Захтев се подноси полицијској управи по месту седишта прaвног лица или предузетника.

Предузетник који самостално обавља детективске послове захтев за издавање легтимације подноси непосредно полицијској управи по месту пребивалишта.


Уз захтев из става 1. овога члана прилаже се:

  •     доказ да је детектив у радном односу код подносиоца захтева
  •     уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .


Правно лице или предузетник дужан је да приликом подношења захтева полицијском службенику у надлежној полицијској управи на електронском медијуму достави и попуњену табелу (XLS) са подацима за детектива (име, презиме, ЈМБГ) за кога тражи издавање легитимације. Наведене податке попуњавати искључиво у табели која се може преузети са веб-сајта Министарства унутрашњих послова.

Легитимација се може издати само лицу које има важећу биометријску личну карту.

Сагласно чл.13. ст.4. Закона, детектив је дужан да врати легитимацију Министарству у року од 8 дана од:

  • Дана престанка радног односа;
  • Дана распоређивања на друго радно место без примене овлашења;
  • Дана престанка важења лиценце односно обавештавања о решењу о одузимању лиценце;
  • Дана брисања предузетника из регистра привредних субјеката.

 

правно лице и предузетник за детективску делатност дужни су да о наступању напред наведених околности у року од 8 дана обавете надлежну полицијску управу.

ЗАМЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

У складу са чл.7. Правилника о садржини, изгледу  и начину употребе детективске легитимације („Сл.гласник РС“, бр.3/16 и 0/19) легитимација се издаје на период од 10 година. Пре истека тог рока, подноси се захтев за замену легитимације.

Осим тога, чланом 5. Правилника замена легитимације се врши у случају:

1) да је легитимација оштећена или дотрајала и да не може служити својој намени;

2) ако настану промене у личном имену;

3) да се лик службеника обезбеђења битно промени тако да не одговара фотографији у легитимацији.

Приликом подношења захтева за замену легитимације поступак је исти као и код издавања легитимације.

 


НЕСТАНАК, ГУБИТАК ИЛИ КРАЂА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

Чланом 6. Правилника о садржини, изгледу  и начину употребе детективске легитимације („Сл.гласник РС“, бр.3/16 и 30/19) прописано је да је детектив дужан да извести послодавца о нестанку, губитку или крађи легитимације, а послодавац надлежну полицијску управу, без одлагања.

Нова легитимација издаће се након што се изгубљена, украдена или на други начин нестала легитимација огласи неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије".

Након проглашeњa легитимације неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије“, послодавац ће бити у могућности да поднесе захтев за издавање нове детективске легитимације.

Трошак оглашавања у "Службеном гласнику Републике Србије" сноси лице које је поднело захтев за издавање нове легитимације.  Овај трошак се састоји од накнаде за пријаву нестанка легитимације и накнаде за оглашавање решења о проглашењу детективске легитимације неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Изглед уплатнице за накнаду за оглашавање решења о проглашењу детективске легитимације  неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије“:

Уплатилац:

име, презиме, адреса и место

Сврха:

трошкови оглашавања

Прималац:

ЈП Службени гласник Републике Србије - огласно одељење

Износ:

346,5

Жиро рачун:

160-14944-58

Модел:

без модела

Позив на број:

Без позива на број