Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку добара: Хитне, додатне и непредвиђене набавке (материјал за посебне намене, потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, остали материјали за посебне намене), ЈН број 25/19
Позив
Документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму