Građani

Stalni boravak - nastanjenje

Zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja (stalnog boravka) podnosi se u Policijskoj upravi za grad Beograd, Savska 35 (tel.+381113618956), odnosno u područnim policijskim upravama, oranizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državljana na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za stalno nastanjenje se podnosi lično, i u prilogu zahteva dostavlja se kompletna dokumentacija, odnosno svi propisani dokazi. Po zahtevu ovlašćenog službenog lica, zahtev se može dopuniti dodatnim dokazima.

Uplate naknada za stalni boravak - nastanjenje

Bliži uslovi za odobrenje stalnog nastanjenja propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu i načinu unošenja nalepnice stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu


 

USLOVI ZA ODOBRENjE STALNOG NASTANjENjA

Stranac ima pravo da nakon pet godina neprekidno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji podnese zahtev za stalno nastanjenje, sem ako drugačije nije propisano zakonom.

U trenutku podnošenja zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja stranac mora imati odobren privremeni boravak po nekom od osnova propisanih za odobrenje privremenog boravka.

Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od pet godina.


U posebnim slučajevima stalno nastanjenje može se odobriti i strancu:

 • koji je na teritoriji Republike Srbije u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje proveo neprekidno najmanje tri godine na odobrenom privremenom boravku po osnovu spajanja porodice;
 • maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
 • koji je poreklom iz Republike Srbije;
 • drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju.


Potrebna dokumentacija za odobrenje stalnog nastanjenja

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja prilažu se:

 • važeći strani lični pasoš (pasoš se prilaže na uvid, a fotokopija pasoša prilaže se uz zahtev);
 • dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • prijava adrese stanovanja u Republici Srbiji (prijava adrese je adresa stanovanja na kojoj stranac ima odobren privremeni boravak);
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse;

Pored navedenih dokumenata, u zavisnosti od osnova po kome je strancu prethodno odobravan privremeni boravak u Republici Srbiji, a koji predstavlja osnov za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje prilažu se i neka od sledećih dokumenata:

 • dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću (izvod iz lista nepokretnosti i drugo);
 • dokaz o radnom angažovanju u Republici Srbiji;
 • dokaz o postojanju srodstva sa državljaninom Republike Srbije ili strancem na odobrenom stalnom nastanjenju (izvod iz matične knjige rođenih);
 • izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od 6 meseci i izvod iz matične knjige državljana za supružnika, ukoliko je supružnik državljanin Republike Srbije;
 • dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem kome je odobreno stalno nastanjenje, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje gde je bračna zajednica uspostavljena;
 • dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera i druge dokaze o postojanju vanbračne zajednice;
 • dokaz o poreklu iz Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva, izvod iz matične knjige rođenih za jednog ili oba roditelja podnosioca zahteva).


DODATNE INFORMACIJE

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

 • potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;
 • dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u RS u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja da ćesnositi troškove izdržavanja stranca.

Dokazom da je stranac zdravstveno osiguran smatra se:

 • evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju;
 • polisa zdravstvenog osiguranja stranca;
 • dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Dokazi koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije dostavljaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog tumača.

Izjave koje stranac daje, a služe kao dokaz o ispunjenosti odgovarajućih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka ili stalnog nastanjenja overavaju se kod javnog beležnika.

Za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja maloletnika na odobrenom privremenom boravku čiji je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac na odobrenom stalnom nastanjenju, neophodno je prisustvo oba roditelja. Ako nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelja, pored prisustva jednog roditelja, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelja.