**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

STICANJE I PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

 

1. PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO

Zahtevi za sticanje državljanstva Republike Srbije podnose se u policijskim upravama po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. čitko popunjen zahtev (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama)
 2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
 3. uverenje o državljanstvu države čiji je podnosilac državljanin (ne starije od 6 meseci)
 4. izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su venčana)
 5. fotokopija dokumenta sa fotografijom (lična karta ili pasoš)
 6. potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom (na propisanom obrascu, koji se može dobiti u policijskoj stanici)
 7. za dete starije od 14 godina potrebno je njegovo prisustvo, radi davanja saglasnosti
 8. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. vidi tabelu (Word, PDF)
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa
primalac: R.A.T.
iznos: ** (upisati iznos određen za traženu kategoriju)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)
Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice


Sve dole navedene kategorije lica plaćaju naknadu za podnošenje i rešavanje zahteva.

 

Prilaganje dodatnih dokumenata i visina naknade zavisi od kategorije podnosioca zahteva i to:

 

 1. Građanin Srbije, pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, uz zahtev, pored gore navedih dokumenata prilaže i :
 2. a) dokaz o boravištu;

  b) dokaz o pripadnosti srpskom narodu (uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ukoliko su pripadnici srpskog naroda ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda);
  c) dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39 . Za rešenje o prijemu u državljanstvo-ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF)

 3. Lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo, uz zahtev, pored gore navedenih dokumenata prilaže i:
 4. a) fotokopiju izbegličke legitimacije;
  b) dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije- Izbegla, prognana i raseljena lica- vidi tabelu (Word, PDF)

2. UTVRĐIVANJE DRŽAVLJANSTVA

Licu koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, biće utvrđeno državljanstvo na njegov zahtev, uz koji pored gore navedenih dokumenata prilaže i:

 1. dokaz da nije upisan u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije (po mestu rođenja podnosioca zahteva, odnosno mestu upisa roditelja u knjigu državljana ili prebivališta njegovih roditelja)
 2. uverenje o državljanstvu za roditelje;
 3. izvod iz matične knjige venčanih za roditelje;
 4. dokument kojim dokazuje pretpostavku državljanstva (pasoš, vojna knjižica, itd);
 5. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o utvrđivanju državljanstva- vidi tabelu (Word, PDF)

3. PONOVNO STICANJE DRŽAVLJANSTVA

Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za ponovno sticanje državljanstva, uz koji pored gore navedenih dokumenata prilaže i:

 1. rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije
 2. dokaz o stranom državljanstvu
 3. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF)

4. PRIJEM STRANCA U DRŽAVLJANSTVO

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, može na svoj zahtev biti primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:

 • da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost
 • da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije
 • da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Podnosilac zahteva pored gore navedenih dokaza prilaže i:

 1. overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji
 2. overenu fotokopiju lične karte za strance
 3. potvrdu - garanciju nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva
 4. dokaz o uplaćenoj taksi: tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF)

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republike Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za prijem, uz koji pored gore navedenih dokumenata prilaže i:

 1. izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici)
 2. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF)

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost, ako podnesu zahtev za prijem u državljanstvo, uz koji pored gore navedenih dokumenta prilažu i:

 1. izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije
 2. dokaz o uplaćenoj taksi vidi tabelu : tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF)

5. PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

 • da je navršio 18 godina
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze
 • da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog i odnosa roditelja i dece prema licima koji žive u Republici Srbiji
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Podnosilac zahteva pored gore navedenih dokaza prilaže i:

 1. dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju da će biti primljen u strano državljanstvo
 2. uverenje da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak
 3. uverenje da je izmirio poreze i doprinose
 4. uverenje da je izmirio imovinsko pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za Socijali rad
 5. dokaz o uplaćenoj taksi: tarifni broj 39 - rešenje o prestanku državljanstva-vidi tabelu (Word, PDF)

6. IZVOD IZ MATIČNIH KNJIGA JUGOSLOVENSKIH DRŽAVLJANA

Za izdavanje uverenja iz Matične knjige jugoslovenskih državljana potrebno je priložiti:

 1. važeću ličnu kartu
 2. tarifni broj 11. vidi tabelu(Word, PDF)

 

7. PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PO UGOVORU O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Sl. list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:

 • da je navršio 18 godina života;
 • da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;
 • da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine;
 • da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;
 • da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

 

Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.

Pored zahteva, potrebno je priložiti::

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 2. uverenje o državljanstvu BiH (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 3. izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 5. dokaz o boravku (ukoliko lice zahtev za prijem u državljanstvo podnosi na teritoriji Republike Srbije);
 6. kopija dokumenta sa fotografijom;
 7. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o sticanju državljanstva po međunarodnim ugovorima – vidi tabelu (Word, PDF)
 8. Zahtev se podnosi preko policijske uprave odnosno polcijske stanice po mestu boravka podnosioca zahteva ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

NAPOMENA:

Ako se rešenje odnosi na istovremeno sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnici, maloletna i nezaposlena deca do 26. godine života) plaća se jedna taksa.

 

O DRŽAVLJANSTVU...

 

Objašnjenje zakona o državljanstvu Republike Srbije

• Zakon o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 90/07) koji je stupio na snagu 09.10.2007. godine