**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

PREBIVALIŠTE

 

- Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost sa mestom u kome se nastanio;

 

- Punoletni građani dužni su da prijave prebivalište u roku od osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište;

 

- Prijava prebivališta za maloletno lice podnosi se u roku od tri meseca od njegovog rođenja, odnosno u roku od osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište maloletnog lica;

 

- Prijava prebivališta na novoj adresi stanovanja ujedno znači i odjavu prethodnog prebivališta na teritoriji Republike Srbije, te građani podnose samo zahtev za prijavu prebivališta a ne i zahtev za odjavu prethodnog prebivališta.

 

Prijava prebivališta

 

Prijava prebivališta podnosi se lično na propisanom obrascu, pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu podnosioca prijave;
 2. isprave kojima se dokazuju podaci iz prijave (dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se prijavljuje tj. ugovor o kupoprodaji stana, ugovor o poklonu stana, pravosnažno ostavinsko rešenje, ugovor o korišćenju stana, vlasnički list, rešenje o kućnom broju, itd.) ;
 3. lična karta vlasnika nepokretnosti odnosno pisana izjava vlasnika nepokretnosti sa adrese na kojoj se vrši prijavljivanje;
 4. dokaz o uplaćenoj naknadi za prijavu prebivališta.

Prijavu prebivališta maloletnog lica podnosi roditelj, odnosno staratelj ili drugi zakonski zastupnik na propisanom obrascu, pri čemu je potrebno prilažiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu roditelja, odnosno staratelja ili drugog zakonskog zastupnika;
 2. važeću ličnu kartu za maloletno lice starije od 16 godina;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ;za maloletno lice mlađe od 16 godina, kao i za maloletno lice starije od 16 godina koje nema važeću ličnu kartu;
 4. ukoliko su roditelji razvedeni i primerak pravnosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloletno lice povereno na čuvanje, staranje i vaspitanje;
 5. dokaz o uplaćenoj naknadi na ime Republičke administrativne takse za prijavu prebivališta.

Ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, zahtev za prijavu prebivališta podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja ili roditelj koji u skladu sa zakonom samostalno vrši roditeljsko pravo.

• Uz dokumenta navedena u slučajevima podnošenja zahteva za prijavu prebivališta za punoletna i maloletna lica, potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse.

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T.
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.1 - vidi tabelu (PDF verzija, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

• Za novorođeno dete čija su oba roditelja državljani Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, prijava prebivališta vrši se na adresi njegovih roditelja prilikom određivanja jedinstvenog matičnog broja građana za novorođeno dete.

 

• Potvrda o izvršenoj prijavi prebivališta (obrazac broj 2) dostavlja se roditeljima novorođenog deteta preporučenom poštom na adresu njihovog prebivališta.

 

• Samo za prvu prijavu prebivališta novorođenog deteta ne plaća se naknada na ime Republičke administrativne takse.

 

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu

 

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu podnosi se lično ili preko punomoćnika organizacionoj jedinici ovog Ministarstva prema mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi (na teritoriji grada Beograda zahtev se podnosi isključivo Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za upravne poslove, Ul. Ljermontova 12a) pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

 1. čitko popunjen zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu
 2. važeću ličnu kartu podnosioca zahteva
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za izdavanje uverenja o prebivalištu.

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T.
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.11 - vidi tabelu (PDF verzija, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

Primer popunjavanja uplatnice

Primer popunjavanja uplatnice


ODJAVA PREBIVALIŠTA

 

Građanin je dužan da odjavi prebivalište ako se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo.

Odjava prebivališta radi iseljenja iz Republike Srbije u inostranstvo podnosi se na propisanom obrascu, pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeći dokument sa fotografijom;
 2. dokaz o iseljenju iz Republike Srbije u inostranstvo, odnosno pisanu izjavu podnosioca odjave da se iseljava iz Republike Srbije;
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za odjavu prebivališta.