Tрговина људима

Трговина људима као глобални феномен

 

Трговина људима, као проблем светских размера, једнако погађа земље које се налазе у пост-конфликтном периоду, односно периоду економске и друштвене транзиције, као и индустријски развијене земље.

Трговина људима је вишеслојан, комплексан и динамичан друштвени феномен који захтева свеобухватни (правни и друштвени) приступ проблему, односно примену ефикасних мера на плану превенције, сузбијања, кажњавања учинилаца и заштите жртава, уз обавезну међусобну сарадњу држава.

Као облик тешког и организованог криминала, трговина људима није ограничена на територију само једне земље. Овај феномен, обухватајући фазе врбовања, транспорта и експлоатације жртава, у својим различитим облицима, дешава се на територији земаља порекла, транзита и крајњег одредишта. Жене, деца и мушкарци подвргавају се разноврсним облицима злостављања и искоришћавања којима се повређују њихова основна људска права.

Жртве трговине људима најчешће су жене и деца. "Феминизација сиромаштва", тј. слаба заступљеност жена и њихова дискриминација на тржишту рада, нарочито је карактеристична за земље у периоду транзиције.

Број жртава, односно обим и карактеристике трговине људима готово је немогуће утврдити са апсолутном тачношћу. Ово је делом последица непостојања заједничких критеријума свих актера у борби против трговине људима за идентификацију жртава, али и последица непостојања обједињеног система сакупљања и чувања података, који би се примењивао уз обавезу поштовања приватности и идентитета жртава.