Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Нафтни деривати (гориво) за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 17/20
Позив
Документација
INVITATION to submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 17/20)
Oдгoвoри нa питaњa
Обавештење о продужењу рока
Одговори на питања и измена конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока за доставу понуда
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-за партију 1
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-за партију 8
Oбавештење о закљученом уговору-за партију 8
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру
За партију 2. - обавештење о закљученом уговору
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 3
Oбавештење о закљученом уговору-партија 3
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 7
Oбавештење о закљученом уговору-партија 7
Обавештење о закљученом оквирном споразуму- партија 6
Обавештење о закљученом уговору - партија 6
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 4
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму-партија 5
Обавештење о закљученом уговору - партија 5
Oбавештење о закљученом уговору - за партију 1
Обавештење о закљученом уговору - за партију 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 4