Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале врдности - Сервисирање и текуће одржавање генетског анализатора 3500 произвођача „Applied Biosystems“, ЈН број 365/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу уговора
Обавештење о закљученом уговору