Финансије

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти дoбaрa: "Нaутичкa oпрeмa", JН 327/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора