Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Конзервирани месни производи, ЈН-62/19
Позив
Документација
Одговори на питања