Финансије

Позив за достављање понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара: Храна за службене коње, ЈН 41/19
Позив
Документација
Oдговор на питање