Građani

Informacije za strance

Zakon o strancima

Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije.

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije.

Stranac može da ulazi i boravi u Republici Srbiji, pod uslovima iz Zakona o strancima, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza* ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

*Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije.Izdaje se strancu koji ima važeću putnu ispravu na rok koji je kraći od roka važenja te isprave, u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije, ako zakonom nije drugačije određeno, ili po hitnoj proceduri na graničnom prelazu, ako za to postoje opravdani razlozi u skladu sa Zakonom o strancima. (Poglavlje III. Zakona o strancima)

Nezakonitim ulaskom u Republiku Srbiju smatra se ulazak:

1.  van mesta ili vremena određenog za prelazak državne granice;
2.  izbegavanjem granične kontrole;
3.  upotrebom tuđe, nevažeće, odnosno lažne putne ili druge isprave;
4.  davanjem neistinitih podataka graničnoj policiji;
5.  za vreme trajanja zaštitne mere udaljenja stranaca sa teritorije Republike Srbije, mere bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje ili mere otkaza boravka.

Prijavljivanje boravišta, prebivališta i promene adrese stana i odjava prebivališta

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu.

Stranac je dužan da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene adrese stana u boravištu.

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje dužan je da prijavi prebivalište i promenu adrese stana u prebivalištu u roku od osam dana od dana dolaska u prebivalište, odnosno od dana promene adrese stana.

Trajanje i produženje privremenog boravka

    1.  Trajanje privremenog boravka

Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period. Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje šest meseci duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

     2.  Produženje privremenog boravka

Strancu, članu uže porodice državljanina Republike Srbije, može se produžiti privremeni boravak na vreme do tri godine ili do ispunjenja uslova za izdavanje odobrenja za stalno nastanjenje. Privremeni boravak se može produžiti i u slučaju kad je državljanin Republike Srbije (član uže porodice stranca) umro, kao i u slučaju prestanka braka sa državljaninom Republike Srbije koji je u Republici Srbiji trajao najmanje tri godine

 Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

Za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka neophodno je priložiti:

 1. važeću putnu ispravu
 2. prijavu stana
 3. dve fotografije (4h3cm, u boji, anfas)
 4. popunjene formulare (u tri primerka)
 5. dokaz o uplaćenoj taksi na podnesak i taksi na boravak

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtev priloži dokaz:

 1. da ima dovoljna sredstva za izdržavanje;
 2. da je zdravstveno osiguran;
 3. o opravdanosti zahteva***za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka koji se može odobriti strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana.

***U zavisnosti od osnova boravka, kao dokaz o opravdanosti zahteva, potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju, u skaldu sa zakonom:

3.1. Osnivanje preduzeća, predstavništva ili banke, odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća, predstavništva ili banke

 • rešenje o registraciji
 • potvrda poslovne banke o prometu na računu;

3.2. Osnivanja odnosno vlasništvo samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije

 • rešenje o registraciji

3.3. Konsignacija, ugovor o poslovnoj kooperaciji, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija

 • rešenje o registraciji domaćih preduzeća
 • ugovor o saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica
 • uput ili delegacija firme koja ga šalje (original i prevod ovlašćenog sudskog tumača)

3.4. Zasnivanje radnog odnosa

 • rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos
 • ugovor o radu ili ugovor o delu

3.5. Za državljane bivših republika SFRJ koji su radni odnos zasnovali kao domaći državljani

 • foto-kopija radne knjižice uz stavljanje na uvid originala
 • uverenje o zaposlenju
 • rešenje o registraciji preduzeća osim ako je stranac zaposlen u javno-komunalnom preduzeću

3.6. Vršenja privremenih i povremenih poslova (do 90 dana)

 • ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda.
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica.

3.7. Strani sportisti

 • rešenje o registraciji kluba
 • ugovor o angažovanju overen u nadležnom sportskom savezu

3.8. Brak sa državljaninom Repubike Srbije

 • izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od šest meseci
 • uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
 • proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.9. Vanbračna zajednica sa državljaninom Repubike Srbije

 • uverenje o slobodnom bračnom stanju za oba lica (za državljanina Srbije je dovoljan izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci)
 • overena izjava dva svedoka da su u vanbačnoj zajednici ili ukoliko imaju zajedničku decu izvodi iz Matične knjige rođenih,
 • uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
 • proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.10. Srodstvo sa državljaninom Repubike Srbije

 • dokaz o srodstvu sa našim državljaninom (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih i dr.)
 • proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.11. Privatna poseta

 • proveru državljanskog statusa našeg državljana
 • garancija domaćeg državljanina i dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje
 • dokaz o vlastitim sredstvima za izdržavanje ukoliko garanciju ne daje naš državljanin

3.12.Član porodice stranca na privremenom boravku
 

 • dokaz o srodstvu sa strancem na boravku (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih, potvrda Ambasade i dr. sa prevodom sudskog tumača. Članovima porodice smatraju se bračni drugovi, njihova deca i eventualno roditelji).

3.13. Akreditovani novinari

 • akreditacija Ministarstva kulture

3.14. Angažovanje u NVO (NGO)

 • pismo kojim MSP potvrđuje da je upoznat sa delatnošću NVO
 • ugovor o radu ili pismo NVO da je stranac angažovan kao volonter

3.15. Strani sveštenici

 • dokaz o registraciji crkve ili pismo podrške Ministarstva vera, kao i NVO ako ta verska zajednica nije registrovana
 • ugovor o radu ili pismo crkve da je stranac angažovan na verskim poslovima ili radi verske službe

3.16. Školovanje – studiranje – učenje jezika

 • potvrda fakulteta ili škole koju stranac pohađa

3.17. Obuka i praksa

 • rešenje o registraciji preduzeća gde se obavlja obuka, odnosno praksa
 • uverenje ustanove koja organizuje obuku ili praksu, sa tačnim datumima početka i završetka
 • ugovor ili uverenje o obavljanju obuke i prakse

3.18. Visokostručna specijalizacija

 • potvrda nadležne institucije ili organizacije o specijalističkim studijama sa navedenim rokom trajanja specijalizacije

3.19. Zapošljavanje lektora i profesora na univerzitetu

 • ugovor o radu i dopis fakulteta

3.20. Rad u stranom DKP i privatna poseta osoblju stranog DKP

 • dopis Ambasade sa tačno navedenim podacima o radnom mestu na kome je stranac angažovan i trajanju njegovog angažovanja potpisan od strane šefa DKP ili dopis u kome je obrazložen razlog i dužina trajanja privatne posete.

3.21. Lečenje

 • dokaz o sredstvima za lečenje i izdržavanje ukoliko troškovi lečenja nisu unapred izmireni
 • dopis zdravstvene ustanove sa ličnim podacima stranaca, predviđenom dužinom trajanja lečenja i načinom izmirenja međusobnih finansijskih obaveza

3.22. Službenici međunarodnih institucija (Svetska banka, MMF...) i konsultantskih firmi angažovani na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima

 • dopis nadležnog ministarstva sa pozivom na broj i datum ugovora o donaciji ili drugog sporazuma sa obrazloženjem o potrebama angažovanja stranca i rokom trajanja

3.23. Imovina nad stambenim ili poslovnim objektom

Stalno nastanjenje

Zahtev za stalno nastanjenje podnosi se u pisarnici Policijske uprave za grad Beograd u Beogradu, Bulevar despota Stefana 107.

Lične karte za strance

Lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje, izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

Zamena lične karte za stranca

Lična karta za stranca biće zamenjena ako je oštećena, dotrajala, ako fotografija više ne odgovara izgledu stranca ili kada iz drugih razloga ne može da služi svojoj nameni. Stranac je dužan, da u roku od osam dana, od dana nastupanja nekog od predviđenih razloga, podnese nadležnom organu zahtev za zamenu lične karte za stranca.

Nestanak ili gubitak isprave za dokazivanje identiteta

Stranac je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ u Republici Srbiji o nestanku ili gubitku isprave za dokazivanje identiteta koju je izdao, ili da obavesti najbliže diplomatsko ili konzularno predstavništvo u Republici Srbiji i da u „Službenom glasniku Republike Srbije”, o sopstvenom trošku, oglasi gubitak isprave.

Nadležni organi dužni su da strancu izdaju potvrdu o nestanku ili gubitku isprave za dokazivanje identiteta i da, umesto nestale ili izgubljene isprave, izdaju novu ispravu u skladu sa zakonom.

Postupak za podnošenje zahteva za izdavanje nove isprave:

U slučaju nestanka ili gubitka lične karte za stranca ili putnog lista koje je izdao organ u Republici Srbiji, stranac je u obavezi da:

1. Hitno prijavi nestanak ili gubitak isprave nadležnom organu ili diplomatsko koji je izdao ispravu ili da to prijavi konzularnom predstavništvu u Republici Srbiji,

2. Uplati na žiro-račun JP"Službeni glasnik Republike Srbije" iznos na ime troškova oglašavanja isprave za dokazivanje identiteta nevažećom, po prijavljivanju gubitka ove isprave,

3. Nadležnom organu unutrašnjih poslova donese dokaz o uplati sredstava, radi donošenja rešenja kojim se isprava za dokazivanje identiteta oglašava nevažećom. Službenik jedan primerak Rešenja uručuje stranki, dok jedan službenim putem prosleđuje javnom preduzeću "Službeni glasnik Republike Srbije", radi oglašavanja nevažećom. Pored rešenja, dostavlja se i kopija uplatnice, kao dokaz o izvršenoj uplati propisane takse.

4. Odmah nakon uručivanja rešenja stranac može da podnese zahtev za izdavanje nove isprave za dokazivanje identiteta.

Obrasci za podnošenje zahteva za dokumenta:

NAPOMENA: