Грађани

Како да један од родитеља извади документа детету ако је други родитељ недоступан, а како ако је други родитељ преминуо?

Законом о путним исправама (“Сл. гласник РС”, бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10) регулисано је да за малолетно лице захтев за издавање пасоша подноси један од родитеља, уз писaну сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља у следећим случајевима:

  1. ако се један од родитеља води као нестало лице;
  2. ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта;
  3. ако је један од родитеља умрло лице;
  4. ако је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља; уколико је брак разведен и уколико постоји пресуда надлежног судског органа којом је једном од родитеља дете поверено на самостално вршење родитељског права, није потребна сагласност другог родитеља, који не врши родитељско право;
  5. у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.