Građani

Koji organ je nadlezan za donosenje resenja o zabrani izdavanja putne isprave?

Za donošenje rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje putne isprave nadležna je policijska uprava odnosno policijska stanica na čijem području lice koje podnosi zahtev za pasoš ima prijavljeno prebivalište odnosno boravište.