Građani

Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?

Shodno Pravilniku o ličnoj karti biometrijske lične karte se izdaju svim građanima Republike Srbije, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta istih na teritoriji Republike Srbije.

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije dana 15. 09. 2009. godine, donela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP Kosovo i Metohija, koja je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije” br. 76/09 od 16. 09. 2009. godine. Ova uredba stupila je na snagu 17. 09. 2009. godine.

Članom 1. ove uredbe propisano je da se Uredba odnosi na državljane Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na području AP Kosovo i Metohija, kao i na državljane Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP Kosovo i Metohija, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na interno raseljena lica.

Shodno članu 3. ove uredbe, zahtev za izdavanje pasoša sa potrebnim prilozima, državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na području AP Kosovo i Metohija, kao i državljani Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP Kosovo i Metohija, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji - podnosiće isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, Ljermontova ulica broj 12-a.