Građani

Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu sa čipom i pasoš, a menjam prezime, adresu... šta treba priložiti od dokumenata?

U kojem roku treba da prijavim promenu ličnog podatka u ličnoj karti, a u kojem  to treba učiniti u putnoj ispravi?

 

 

U skladu sa članom 19. Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik RS” br. 62/06 i 36/11) imalac lične karte je dužan da ukoliko se promene njegovi lični podaci, podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od dana nastupanja promene.

Shodno navedenom, imalac biometrijske lične karte sa čipom, kao i bez čipa, čiji su se lični podaci promenili, dužan je da podnese zahtev za izdavanje nove biometrijske lične karte uz koji će priložiti na uvid prethodnu ličnu kartu i dokaz o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte, a nadležni organ će po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribaviti podatke iz sledećih dokumenata:

- izvoda iz matične knjige rođenih i
- uverenja o državljanstvu.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta  ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Ukoliko je imalac biometrijske lične karte sa čipom promenio adresu prebivališta, isti je dužan da se zahtevom za prijavu prebivališta na novoj adresi obrati organizacionoj jedinici  Ministarstva po mestu svog novog prebivališta, pri čemu ne menja obrazac lične karte koju ima.

U slučaju promene adrese prebivališta imaoca lične karte bez čipa, isti je dužan da, uz zahtev za prijavu novog prebivališta, podnese i zahtev za izdavanje nove lične karte.

Zakonom o putnim ispravama članom 33. stav 1. regulisano je da će se licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, na zahtev, izdati nova putna isprava u slučaju kada je došlo do promene ličnih podataka imaoca putne isprave upisanih u putnu ispravu.

Podaci o imenu i prezimenu, kao i adresi prebivališta u obrascu biometrijske putne isprave su vidlјivi podaci, te se nakon promene istih i izdavanja lične karte sa datim podacima, treba obratiti nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, zahtevom za zamenu putne isprave.

Napominjemo da putna isprava nije dokument koji građanin treba obavezno da poseduje, ali ukoliko namerava da putuje u inostranstvo i prelazi državnu granicu, putna isprava mora da sadrži poslednje važeće podatke, uklјučujući podatke o imenu i prezimenu i adresi prebivališta, budući da ista služi za dokazivanje identiteta.