Građani

Zahtev za prijem stranca u državljanstvo Republike Srbije

U članu 14. Zakona, predviđeno je da stranac, koji nije u braku sa državljaninom Republike Srbije, a kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, ako dostavi otpust iz stranog državljanstva ili podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije.

 

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) overena kopija odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
b) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja, kao i za decu ukoliko su obuhvaćena zahtevom);
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) potvrdu – garanciju (zajamčenje) nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva.
d) fotokopija lične karte za stranca;
đ) uplatnica generisana na portalu eUprave.

 

Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i deca i za njih se prilaže jedan od navedenih dokumenata, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva. Ako je dete starije od 14 godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa izjavom roditelja-podnosioca zahteva o odricanju od stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije.

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1.o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbije,

3. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.

 

Članom 17. Zakona, predviđena je i mogućnost da strani državljanin koji je u braku sa državljaninom Republike Srbije najmanje tri godine i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, može pod olakšanim uslovima, bez otpusta iz stranog državljanstva, biti primljen u državljanstvo ukoliko podnese zahtev i potpiše izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. 

 

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

a) izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja);
b) izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici);
v) odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji
g)  pismena izjava da Republiku Srbiju smatraju svojom državom;
d fotokopija lične karte za strance;
đ) fotokopija putne isprave;
ž) uplatnica generisana na portalu eUprave.

 

Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i maloletna deca, za njih se prilaže:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • fotokopija putne isprave, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva.
  • Saglasnost deteta starijeg od 14. godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa zahtevom roditelja;
  • potrebno je saglasnost i drugog roditelja za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta.

 

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

2. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. kao i druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.