Građani

Lične karte za građane kojima je određen ili izmenjen naziv ulice i kućni broj


U skladu sa Zaključcima Vlade Republike Srbije 05 broj 205-684/2019 od 24.01.2019. godine i 05 broj 205-2571/2019 od 21.03.2019. godine, organizacione jedinice ovog Ministarstva izdaju lične karte sa mikrokontrolerom (čipom), kao i trajne lične karte, bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte građanima kojima se izdaje novi dokument u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra.  U navedenim slučajevima, potrebno je da građani stave na uvid ugovor o kupoprodaji ili vlasnički list i dr., bez obzira na datum njihovog izdavanja,  u kojima su naznačeni podaci o: vlasniku-korisniku te stambene jedinice, kao i naziv opštine, naziv katastarske opštine, broj objekta, broj katastarske parcele i podbroj parcele na kojoj se stambena jedinica nalazi,  kako bi nadležne organizacione jedinice ovog Ministarstva mogle da izvrše preuzimanje podataka o utvrđenom nazivu ulice i kućnom broju objekta u kojem građani žive iz baze podataka Republičkog geodetskog zavoda, odnosno da uz saglasnost građana zatraže službenim putem navedeni podatak.

Obaveštenje o utvrđivanju naziva ulice ili kućnog broja, odnosno o promeni postojećeg naziva ulice ili prenumeraciji kućnog broja, koje izdaju nadležne Službe za katastar nepokretnosti, građani mogu priložiti i sami, ukoliko to žele.

U ovom postupku građani nisu u obavezi da podnose zahtev za prijavu prebivališta, niti da prilažu dokaz o uplati republičke administrativne takse, jer i dalje žive u istim stambenim jedinicama.