Građani

Promet oružja, delova za oružje i municije

Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji za tu delatnost dobiju rešenje nadležnog organa. Zahtev se podnosi policijskoj upravi na čijoj teritoriji je sedište pravnog lica ili preduzetnika, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

  1. akt o sistematizaciji radnih mesta;
  2. dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora;
  3. mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
  4. za vlasnike, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem: uverenje od nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak; uverenje o obuci u rukovanju vatrenim oružjem (za pištolje i revolvere, lovačke puške sa olučenim cevima, lovačke puške sa glatkim cevima, malokalibarska puška i automatska puška); uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja;
  5. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32) (vidi tabelu)

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja:

  • dokaz o upisu u odgovarajući registar;

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da prilože navedeni dokument ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihovi zahtevi bili rešeni u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama koje vode organi Republike Srbije.

 

Primer popunjavanja uplatnice:

uplatilac: naziv privrednog subjekta
svrha: taksa za promet oružja i municije
primalac: Republička administrativna taksa
iznos: Iznos iz tarifa republičke administrativne takse (vidi tabelu)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine sedišta privrednog subjekta - vidi tabelu (PDF)