Грађани

Одобрење за распоређивање запослених лица

Власници, одговорна лица и лица запослена у правним лицима и код предузетника који су овлашћени да се баве прометом оружја и муниције, спровођењем обуком у руковању ватреног оружја, поправком и преправком оружја, брокерингом као и у правним лицима и код предузетника који набављају и држе оружје у складу са делатношћу којом се баве морају испуњавати услове из члана 11. тач. 1)–7) Закона о оружју и муницији.

Лица запослена у напред наведеним правним лицима и код предузетника а која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем,такође морају испуњавати услове из члана 11. тач. 1)–7) Закона о оружју и муницији.

Уз захтев који се подноси надлежном органу неопходно је следеће:

  • потврда о обучености у руковању ватреним оружјем;
  • уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја за власника, одговорно лице и за лица која долазе у контакт са службеним оружјем;