Грађани

Издавање пасоша у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије

Захтев за издавање пасоша који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана од дана подношења захтева.

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

Приликом преузимања путне исправе, претходни пасош се поништава и враћа имаоцу, на његов захтев.