Građani

Promena saobraćajne dozvole

p>Uz zahtev za promenu saobraćajne dozvole, umesto nestale vlasnik vozila prilaže:

 1. registracioni list;
 2. izjavu o razlozima i okolnostima nestanka dozvole;
 3. dokaz o prijavi nestanka saobraćajne dozvole;
 4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 5. uplatnica generisana na portalu  eUprava 

Ako je saobraćajna dozvola dotrajala ili oštećena uz zahtev treba priložiti:

 1. registracioni list;
 2. saobraćajnu dozvolu;
 3. uplatnica generisana na portalu  eUprava 

 Za promenu vlasnika - korisnika vozila potrebno je priložiti:

 1. registracioni list;
 2. dokaz o poreklu vozila (saobraćajnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokaz);
 3. dokaz o vlasništvu sa regulisanim poreskim dažbinama (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje itd.), ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis prodavca i kupca vozila overava sud ili drugi nadležni organ:
 4. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 5. uplatnica generisana na portalu  eUprava 

 Za promenu ličnih podataka vlasnika - korisnika vozila potrebno je priložiti:

 1. registracioni list;
 2. ispravu kojom se dokazuje promena podataka vlasnika;
 3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica):
 4. uplatnica generisana na portalu  eUprava 

 Za promenu tehničkih podataka o vozilu potrebno je priložiti:

 1. registracioni list sa konstatacijom tehničkog pregleda o izvršenoj promeni tehničkih podataka vozila;
 2. uverenje o izvršenom ispitivanju (uverenje o usaglašenosti sa propisima o homolgizaciji odnosno odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja);
 3. dokaz o poreklu, vlasništvu i carinjenju motora koji je naknadno ugrađen;
 4. saobraćajnu dozvolu;
 5. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 6. uplatnica generisana na portalu  eUprava 

 Za promenu prebivališta – sedišta vlasnika vozila potrebno je priložiti:

 1. registracioni list;
 2. saobraćajnu dozvolu;
 3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 4. uplatnica generisana na portalu  eUprava