Грађани

Привремена регистрација

Возило се привремено региструје на захтев власника возила, а изузетно и на захтев корисника лизинга у правном послу са елементом иностраности. Привремена регистрација врши се највише на период од једне године, према одобрењу надлежног царинског органа о привременом увозу. За привремено регистрована возила издаје се потврда о привременој регистрацији.

За привремену регистрацију возила потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о пореклу и власништву возила, односно, основу привременог коришћења;
  4. доказ да је одобрен привремен увоз издат од стране надлежне царинарнице;
  5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  • о плаћеном порезу на употребу моторних возила (Word, PDF);
  • о накнади трошкова израде потврде о привременој регистрацији и регистарских таблица (Word, PDF) ;
  • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу) – тaрифни брoj 1 и тaрифни брoj 41.;
  • о уплати комуналне таксе за држање возила, ако је прописана општинским одлукама.