Грађани

Промена регистарских таблица

Регистарска таблица замениће се новом кад возило буде регистровано у другом регистарском подручју, кад се изгуби, украде или буде уништена, кад услед дотрајалости или оштећења постане неупотребљива.

За промену регистарских таблица потребно је приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. саобраћајну дозволу;
  3. потврду о пријави нестанка регистарских таблица, односно изјаву власника возила о разлозима и околностима оштећења регистарских таблица (ако су таблице нестале или оштећене);
  4. претходно издате регистарске таблице (ако су таблице оштећене-дотрајале) ;
  5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. доказ о уплати прописаних трошкова за израду саобраћајне дозволе, регистарске таблице и регистрационе налепнице ( Word, PDF );
  7. доказ о плаћеној републичкој административној такси (види табелу) – тaрифни брoj 1 и тaрифни брoj 41.;