Грађани

Издавање нове возачке дозволе по основу замене старе

Возачка дозвола којој је истекао рок важења продужава се тако што се на захтев возача издаје нова возачка дозвола. Захтев за издавање нове возачке дозволе због истека важења претходне подноси се најраније 30 дана пре истека важења возачке дозволе. Изузетно, када је то потребно (због одласка у иностранство или других оправданих разлога) захтев се може поднети и пре наведеног рока али не раније од годину дана.

Уз захтев треба приложити:

  1. возачку дозволу издату на старом обрасцу;
  2. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе које није старије од шест месеци (доказ треба приложити ако је ранија дозвола издата на период краћи од 10 година из здравствених разлога, односно ако захтев подноси лице које је старије од 65 година живота);
  3. важећу личну карту на увид;
  4. уплатница генерисана на порталу еУправе

Ако се тражи издавање возачке дозволе по хитном поступку, уз захтев треба приложити доказе који упућују на хитност поступка (лечење, болест или смрт члана породице, неодложно службено путовање или други оправдани разлози).

Уз захтев се може приложити једна фотографија величине 50 x 50 мм у аналогном облику која верно и без прикривања приказује лице подносиоца захтева, није ретуширана ни израђена на аутомату за фотографисање и није старија од шест месеци.

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу, осим доказа који су органу доступни у електронском облику.

Возачка дозвола за управљање моторним возилима издаје се на рок од 10 година. Лицима старијим од 65 година дозвола се издаје на рок важења до највише пет година. Лицима која у време издавања возачке дозволе имају више од 55 година, дозвола се издаје са роком важења до навршене 65. године. Изузетно, дозвола се може издати и на краће време, на основу налаза и мишљења у уверењу о здравственој способности за возача.

Раније издату возачку дозволу (која је предата уз захтев и којој је истекао рок важења) надлежни орган поништава бушењем. Ако важност старе возачке дозволе није истекла, подносилац захтева ту дозволу задржава до уручења нове, када стару дозволу предаје органу ради поништења исте бушењем. Поништена возачка дозвола враћа се возачу.

Ако је захтев уредан и потпун, службено лице које води поступак издаће подносиоцу потврду која се враћа приликом преузимања нове возачке дозволе.