Министарство

Одељење за опште правне послове

Одељење за опште правне послове, у сарадњи са другим организационим јединицима Министарства, припрема опште акте из области полицијских и других унутрашњих послова, учествује у раду на изради стратегија, даје стручна мишљења на стратегије, акционе планове и програме и учествује у изради анализа, извештаја и других аката. Такође, даје стручна мишљења на нацрте, односно предлоге општих аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност; прати примену системских прописа у Министарству, као и примену системских прописа из области унутрашњих послова, радно-правног статуса полицијских службеника и управног поступка.

Одељење предлаже измене постојећих и доношење нових прописа и инструктивних аката, остварује сарадњу са другим организационим јединицама у Министарству, као и са другим органима и организацијама у циљу уређења питања из области унутрашњих послова, као и других области.

Значајна област рада Одељења за опште правне послове састоји се у пружању стручне правне помоћи организационим јединицама Министарства у примени закона и других пропписа који се примењују у раду Министарства, као и остваривању сарадње са другим државним органима и организацијама у Републици Србији, на општим правним пословима.

Изузетно важан сегмент рада Одељења састоји се у предлагању и учешћу у организацији семинара, едукација и курсева у циљу унапређења рада организационих јединица у примени прописа. Одељење сарађује са научним установама, друштвеним и струковним организацијама. Учествује у раду заједничких радних група и других радних тела образованих ради израде прописа и других аката из надлежности Министарства.