Мапа сајта

Одељење за притужбе

Одељење за притужбе прима и обрађује притужбе грађана и правних лица на рад запослених у Министарству и друге сродне поднеске упућене министру. Поднеске прослеђује надлежним организационим јединицама Министарства на одговарајуће провере и на поступање, a по добијеном извештају, сачињава и упућује одговоре подносиоцима, сачињава предлоге одговора које подносиоцима упућују министар, државни секретар и шеф Кабинета министра;

Као притужбена јединица у седишту Министарства организује рад и пружа стручну и административну подршку раду Комисије за решавање притужби у седишту Министарства. Такође, спроводи поступак којим се образује Комисија за решавање притужби.

У оквиру својих надлежности, Одељење за притужбе врши надзор над решавањем притужби од стране руководилаца организационих јединица у седишту Министарства, пружа стручну помоћ лицима која воде притужбени поступак и комисијама за решавање притужби у свим организационим јединицама Министарства.

Такође, организује обуке у примени прописа који уређују поступање по притужбама; организује радне састанаке у организационим јединицама Министарства ради праћења и унапређења примене правила притужбеног поступка; води прописане евиденције о решавању притужби и извештава Кабинет министра о поднетим притужбама.

Између осталог, остварује непосредни контакт са грађанима, ради давања разноврсних обавештења која се тичу поступања по поднесцима.

 

Извештај

Јавни позив удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије: