Министарство

Служба интерне ревизије

Интерна ревизија представља независну и објективну оцењивачку и консултантску активност осмишљену да побољша пословање појединачних организационих делова Министарства и Дирекције полиције. Врши ревизију пословних процеса из надлежности Министарства унутрашњих послова који су дефинисани Законом о министарствима, у циљу квалитативне оцене успостављених интерних контрола и процедура у смислу ефективности и дизајна контрола оцењујући  остваривање стратешких  циљева Министарства.

         Ревизија се обавља применом  Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије  који се односе на: стратешко и оперативно планирање, организовање и извршавање задатака ревизије. На основу објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, успостављених интерних контрола и управљања процесом. Пружа независно, објективно и стручно мишљење, о управљању ризицима и интерним контрoлама, на начин у којима стручно мери и процењује ефикасност постизања циљева, који су дефинисани законима, прописима и интерним актима.

     У делокруг рада интерне ревизије укључена је  ревизија фондова ЕУ, као и свих осталих ресурса, које су обезбедила друга међународна тела и институције, намењених за спровођење међународних програма и пројеката, у складу са закљученим међународним уговорима.

     Послови ревизије обављају се на основу Стратешког, Годишњег плана рада и оперативних планова и програма рада који су основ за реализацију функције интерне ревизије. Сачињава годишњи план потреба за обуком.

     У складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије донети су интерни акти којима је прописан начин рада, делокруг, овлашћења и одговорност ревизора у поступку вршења ревизија у оквиру Министарства унутрашњих послова: Повеља интерне ревизије Министарства унутрашњих послова(документ),  Упутство и процедура за вршење интерне ревизије(документ), Етички кодекс интерне ревизије(документ), Стратешки план(документ) и Годишњи план рада(документ).  

Службом интерне ревизије руководи начелник Службе.

Повеља интерне ревизије Mинистарства унутрашњих послова