Дирекција полиције

Служба за сузбијање криминала

Служба за сузбијање криминала је организациона јединица Управе криминалистичке полиције у седишту Министарства, која је успостављена 2006. године.

У свом саставу Служба има три одељења која се баве превенцијом и сузбијањем појавних облика привредног и општег криминала и насиља у породици које представљају кључне области рада Службе.

У Одељењу за сузбијање привредног криминала постоје четири Одсека: Одсек за сузбијање привредног криминала у области заштите производње, животне средине и истраживања пожара и хаварија, Одсек за сузбијање привредног криминала у области ванпривреде и услуга, Одсек за сузбијање привредног криминала у области финансија, осталих новчаних токова и фалсификовања новца и Одсек за сузбијање привредног криминала у области превара, привредног пословања и интелектуалне својине.

Одељење за сузбијање општег криминала има: Одсек за сузбијање крвних и сексуалних деликата, Одсек за сузбијање имовинских деликата, Одсек за превенцију и сузбијање деликата опојних дрога, Одсек за потражну делатност и Одсек за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције.

У Одељењу за превенцију и сузбијање насиља у породици постоје два одсека: Одсек за превенцију насиља у породици и Одсек за сузбијање насиља у породици.

Послови и активности Службе за сузбијање криминала

Праћење и анализа стања и кретања криминала у Републици и усмеравање активности на његову превенцију и сузбијање, нарочито појавa које погодују настајању и развоју криминала.

Усмеравање, усклађивање и контрола рада линија рада криминалистичке полиције у подручним полицијским управама, пружање стручне помоћи и непосредно укључивање у расветљавању најтежих и најсложенијих кривичних дела.

Праћење организације и методологије извршавања послова из делокруга Службе и предузимање мера на њиховом побољшању.

Остваривање сарадње са организационим јединицама Управе криминалистичке полиције и Министарства, правосудним и другим државним органима, као и другим организацијама и телима ради подизања нивоа ефикасности борбе против криминала.

Анализирање редовних и по потреби, захтевање израде ванредних извештаја и планова рада, достављање података у вези са радом Службе и линија рада криминалистичке полиције у подручним полицијским управама.

Остваривање увида у поступање и вршење контроле линија рада криминалистичке полиције у подручним полицијским управама у области превенције, откривања и сузбијања криминалитета, на основу чега усмерава и даје упутства за рад.

Налагање мера за повећање ефикасности и ефективности сузбијања појединих облика криминалитета и унапређење организације и методологије рада надлежних линија рада криминалистичке полиције у подручним полицијским управама.

Учествовање у изради плана и вршење контроле спровођења програма превенције криминалитета.