Грађани

Информације за странце

Закон о странцима

Овим законом се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца и надлежност и послови органа државне управе Републике Србије у вези са уласком, кретањем и боравком странаца на територији Републике Србије.

Странац је свако лице које нема држављанство Републике Србије.

Странац може да улази и борави у Републици Србији, под условима из Закона о странцима, са важећом путном исправом у коју је унета виза* или одобрење боравка, уколико законом или међународним уговором није другачије одређено.

*Виза је одобрење за улазак, боравак или транзит које странац прибавља пре уласка на територију Републике Србије.Издаје се странцу који има важећу путну исправу на рок који је краћи од рока важења те исправе, у дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије, ако законом није другачије одређено, или по хитној процедури на граничном прелазу, ако за то постоје оправдани разлози у складу са Законом о странцима. (Поглавље III. Закона о странцима)

Незаконитим уласком у Републику Србију сматра се улазак:

1.  ван места или времена одређеног за прелазак државне границе;
2.  избегавањем граничне контроле;
3.  употребом туђе, неважеће, односно лажне путне или друге исправе;
4.  давањем неистинитих података граничној полицији;
5.  за време трајања заштитне мере удаљења странаца са територије Републике Србије, мере безбедности протеривања странца из земље или мере отказа боравка.

Пријављивање боравишта, пребивалишта и промене адресе стана и одјава пребивалишта

Правна и физичка лица која пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, као и лица код којих странци долазе у посету, дужна су да надлежном органу пријаве боравак странаца, у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја странцу, односно од часа доласка странца у посету.

Странац је дужан да надлежном органу пријави боравак и промену адресе стана у року од 24 часа од доласка у место боравишта, односно од дана промене адресе стана у боравишту.

Странац коме је одобрено стално настањење дужан је да пријави пребивалиште и промену адресе стана у пребивалишту у року од осам дана од дана доласка у пребивалиште, односно од дана промене адресе стана.

Трајање и продужење привременог боравка

    1.  Трајање привременог боравка

Привремени боравак може да се одобри у трајању до једне године и може да се продужи на исти период. Одобрење привременог боравка уноси се у путну исправу странца. Рок важења путне исправе мора бити најмање шест месеци дужи од рока на који се издаје одобрење.

     2.  Продужење привременог боравка

Странцу, члану уже породице држављанина Републике Србије, може се продужити привремени боравак на време до три године или до испуњења услова за издавање одобрења за стално настањење. Привремени боравак се може продужити и у случају кад је држављанин Републике Србије (члан уже породице странца) умро, као и у случају престанка брака са држављанином Републике Србије који је у Републици Србији трајао најмање три године

 Услови за издавање одобрења за привремени боравак

За подношење захтева за одобрење привременог боравка неопходно је приложити:

 1. важећу путну исправу
 2. пријаву стана
 3. две фотографије (4х3цм, у боји, анфас)
 4. попуњене формуларе (у три примерка)
 5. доказ о уплаћеној такси на поднесак и такси на боравак

Странцу се може одобрити привремени боравак ако уз захтев приложи доказ:

 1. да има довољна средства за издржавање;
 2. да је здравствено осигуран;
 3. о оправданости захтева***за привремени боравак у складу са сврхом привременог боравка који се може одобрити странцу који намерава да борави у Републици Србији дуже од 90 дана.

***У зависности од основа боравка, као доказ о оправданости захтева, потребно је приложити и одговарајућу документацију, у скалду са законом:

3.1. Оснивање предузећа, представништва или банке, односно за лица уписана у решење о регистрацији предузећа, представништва или банке

 • решење о регистрацији
 • потврда пословне банке о промету на рачуну;

3.2. Оснивања односно власништво самосталне радње (трговинске, занатске, угоститељске и сл.) или агенције

 • решење о регистрацији

3.3. Консигнација, уговор о пословној кооперацији, уговора о пословно-техничкој сарадњи и преноса технологија

 • решење о регистрацији домаћих предузећа
 • уговор о сарадњи између страног и домаћег правног лица
 • упут или делегација фирме која га шаље (оригинал и превод овлашћеног судског тумача)

3.4. Заснивање радног односа

 • решење о регистрацији предузећа или другог правног лица у којем странац заснива радни однос
 • уговор о раду или уговор о делу

3.5. За држављане бивших република СФРЈ који су радни однос засновали као домаћи држављани

 • фото-копија радне књижице уз стављање на увид оригинала
 • уверење о запослењу
 • решење о регистрацији предузећа осим ако је странац запослен у јавно-комуналном предузећу

3.6. Вршења привремених и повремених послова (до 90 дана)

 • уговор о раду или делу са правним или физичким лицем које поседује сеоско домаћинство које му је основни извор прихода.
 • решење о регистрацији правног лица или у случају уговора са физичким лицем уверење да је пољопривреда основна делатност тог лица.

3.7. Страни спортисти

 • решење о регистрацији клуба
 • уговор о ангажовању оверен у надлежном спортском савезу

3.8. Брак са држављанином Репубике Србије

 • извод из Матичне књиге венчаних, не старији од шест месеци
 • уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање
 • проверу држављанског статуса нашег држављана

3.9. Ванбрачна заједница са држављанином Репубике Србије

 • уверење о слободном брачном стању за оба лица (за држављанина Србије је довољан извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци)
 • оверена изјава два сведока да су у ванбачној заједници или уколико имају заједничку децу изводи из Матичне књиге рођених,
 • уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање
 • проверу држављанског статуса нашег држављана

3.10. Сродство са држављанином Репубике Србије

 • доказ о сродству са нашим држављанином (извод из Матичне књиге рођених, извод из Матичне књиге венчаних и др.)
 • проверу држављанског статуса нашег држављана

3.11. Приватна посета

 • проверу држављанског статуса нашег држављана
 • гаранција домаћег држављанина и доказ о поседовању средстава за издржавање
 • доказ о властитим средствима за издржавање уколико гаранцију не даје наш држављанин

3.12.Члан породице странца на привременом боравку
 

 • доказ о сродству са странцем на боравку (извод из Матичне књиге рођених, извод из Матичне књиге венчаних, потврда Амбасаде и др. са преводом судског тумача. Члановима породице сматрају се брачни другови, њихова деца и евентуално родитељи).

3.13. Акредитовани новинари

 • акредитација Министарства културе

3.14. Ангажовање у НВО (NGO)

 • писмо којим МСП потврђује да је упознат са делатношћу НВО
 • уговор о раду или писмо НВО да је странац ангажован као волонтер

3.15. Страни свештеници

 • доказ о регистрацији цркве или писмо подршке Министарства вера, као и НВО ако та верска заједница није регистрована
 • уговор о раду или писмо цркве да је странац ангажован на верским пословима или ради верске службе

3.16. Школовање – студирање – учење језика

 • потврда факултета или школе коју странац похађа

3.17. Обука и пракса

 • решење о регистрацији предузећа где се обавља обука, односно пракса
 • уверење установе која организује обуку или праксу, са тачним датумима почетка и завршетка
 • уговор или уверење о обављању обуке и праксе

3.18. Високостручна специјализација

 • потврда надлежне институције или организације о специјалистичким студијама са наведеним роком трајања специјализације

3.19. Запошљавање лектора и професора на универзитету

 • уговор о раду и допис факултета

3.20. Рад у страном ДКП и приватна посета особљу страног ДКП

 • допис Амбасаде са тачно наведеним подацима о радном месту на коме је странац ангажован и трајању његовог ангажовања потписан од стране шефа ДКП или допис у коме је образложен разлог и дужина трајања приватне посете.

3.21. Лечење

 • доказ о средствима за лечење и издржавање уколико трошкови лечења нису унапред измирени
 • допис здравствене установе са личним подацима странаца, предвиђеном дужином трајања лечења и начином измирења међусобних финансијских обавеза

3.22. Службеници међународних институција (Светска банка, ММФ...) и консултантских фирми ангажовани на реализацији пројеката у сарадњи са другим државним органима

 • допис надлежног министарства са позивом на број и датум уговора о донацији или другог споразума са образложењем о потребама ангажовања странца и роком трајања

3.23. Имовина над стамбеним или пословним објектом

 • доказ о поседовању имовине
   

Стално настањење

Захтев за стално настањење подноси се у писарници Полицијске управе за град Београд у Београду, Булевар деспота Стефана 107.

Личне карте за странце

Лична карта за странца коме је одобрено стално настањење, издаје се са роком важења од пет година.

Замена личне карте за странца

Лична карта за странца биће замењена ако је оштећена, дотрајала, ако фотографија више не одговара изгледу странца или када из других разлога не може да служи својој намени. Странац је дужан, да у року од осам дана, од дана наступања неког од предвиђених разлога, поднесе надлежном органу захтев за замену личне карте за странца.

Нестанак или губитак исправе за доказивање идентитета

Странац је дужан да без одлагања обавести надлежни орган у Републици Србији о нестанку или губитку исправе за доказивање идентитета коју је издао, или да обавести најближе дипломатско или конзуларно представништво у Републици Србији и да у „Службеном гласнику Републике Србије”, о сопственом трошку, огласи губитак исправе.

Надлежни органи дужни су да странцу издају потврду о нестанку или губитку исправе за доказивање идентитета и да, уместо нестале или изгубљене исправе, издају нову исправу у складу са законом.

Поступак за подношење захтева за издавање нове исправе:

У случају нестанка или губитка личне карте за странца или путног листа које је издао орган у Републици Србији, странац је у обавези да:

1. Хитно пријави нестанак или губитак исправе надлежном органу или дипломатско који је издао исправу или да то пријави конзуларном представништву у Републици Србији,

2. Уплати на жиро-рачун ЈП"Службени гласник Републике Србије" износ на име трошкова оглашавања исправе за доказивање идентитета неважећом, по пријављивању губитка ове исправе,

3. Надлежном органу унутрашњих послова донесе доказ о уплати средстава, ради доношења решења којим се исправа за доказивање идентитета оглашава неважећом. Службеник један примерак Решења уручује странки, док један службеним путем прослеђује јавном предузећу "Службени гласник Републике Србије", ради оглашавања неважећом. Поред решења, доставља се и копија уплатнице, као доказ о извршеној уплати прописане таксе.

4. Одмах након уручивања решења странац може да поднесе захтев за издавање нове исправе за доказивање идентитета.

Обрасци за подношење захтева за документа:

НАПОМЕНА:

 1. Све обрасце у једном примерку, обавезно штампати двострано (на једном листу папира).
 2. Потписати се на сваком примерку својеручно (не користити скенирани потпис или сл.)
 3. Фотографија се може убацити у примерак обрасца - скенирана (димензија 4х3цм, "ан фас", на светлој позадини) али је обавезно доставити и две оригиналне фотографије.