Грађани

Шта да радите када установите да вам је нестала путна исправа?

  • Сходно Закону о путним исправама лице које изгуби путну исправу дужно је да без одлагања пријави нестанак путне исправе најближој полицијској управи односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова. Ако је путна исправа нестала у иностранству, лице које изгуби путну исправу дужно је да њен нестанак пријави најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије.
  • Након  пријаве нестанка путне исправе грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за захтев и доношење решења о проглашењу путне исправе неважећом, након чега ће надлежни орган за издавање путне исправе несталу путну исправу решењем прогласити неважећом.
  • Путна исправа проглашена неважећом оглашава  се на званичној веб презентацији Министарства унутрашњих послова.

Накнада за пријаву нестанка путне исправе

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Републичка административна такса
износ: Републичка административна такса по тарифном броју 1. и по тарифном броју 9. - види табелу (PDF, Word)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)