Грађани

Издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединсвени регистар (продужење регистрације)

За издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (за које је издата нова саобраћајна дозвола) потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  4. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  5. о плаћеном порезу на употребу моторних возила (PDF, Word)
  6. о накнади трошкова израде и издавања регистрационе налепнице (PDF, Word)
  7. о уплати општинске комуналне таксе за држање возила, ако је прописане општинским одлукама