Грађани

Издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (продужење регистрације)

За издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (за које је издата нова саобраћајна дозвола) потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  4. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  • о плаћеном порезу на употребу моторних возила (Word, PDF);
  • о накнади трошкова израде  регистрационе налепнице ( Word, PDF);
  • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу– тaрифни брoj 1 и тaрифни брoj 41.;
  • о уплати општинске комуналне таксе за држање возила, ако је прописане општинским одлукама.