**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

BIOMETRIJSKA LIČNA KARTA

Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je uz isti neophodno staviti na uvid sledeća dokumenta:

 1. prethodno izdatu ličnu kartu ili (ukoliko je izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva ( npr. pasoš ili vozačku dozvolu) ;
 2. original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (''Sl. glasnik R Srbije'', br. 20/09) ;
 3. original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci );
 4. original izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka), izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (''Sl. glasnik R Srbije'', br. 20/09), i priložiti:
 5. po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta ;
 6. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade lične karte.

• naknada za obrazac lične karte
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: obrazac lične karte
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 928,80
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 100041150 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac lične karte

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac lične karte

 

NAPOMENA: Zbog povećanja PDV-a sa 18% na 20% promenjena je cena obrasca lične karte, tako da iznosi 928,80.

 

•naknada za troškove tehničke izrade lične karte
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi tehničke izrade lične karte
primalac: MUP R Srbije
iznos: 226,00
žiro račun: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj: bez poziva na broj i modela

 

Primer uplatnice za uplatu naknade za izradu lične karte

NAPOMENA:

- Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosilac zahteva za izdavanje biometrijske lične karte stavlja na uvid samo prilikom prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenim dokumentima podnosioca zahteva.

 

- Građani se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.

 

- Građani koji izaberu ličnu kartu na obrascu u koji je ugrađen mikrokontroler (čip), nisu u obavezi da prilikom promene adrese prebivališta podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo plaćaju naknade za izdavanje iste, dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, prilikom svake promene adrese prebivališta podnose i zahtev za izdavanje nove lične karte.

 

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.


Članom 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti (“Sl. glasnik R Srbije“ br. 36/11) propisano je da lična karta izdata pre dana početka primene Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 62/06), važi do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže do 31.12.2016. godine – do kog roka važe i lične karte izdate nakon početka primene navedenog Zakona o ličnoj karti, čiji je rok važenja 27. juli 2011. godine.


Lična karta izdata na starom obrascu, u koju je upisan rok važenja 27. juli 2011. godine, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti važi do 31.12.2016. godine.


Izdavanje biometrijske lične karte maloletnom licu

Maloletno lice sa navršenih 16 godina života, koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužno je da ima ličnu kartu.

 • Maloletno lice starije od deset godina života (dete) ima pravo, ali ne i obavezu da poseduje ličnu kartu
 • Za maloletno lice, zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja.
 • Maloletnom licu starijem od 16 godina izdaće se lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja, ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo.
 • Detetu će se izdati lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog organa starateljstva da je izdavanje lične karte u interesu deteta.
 • Uz zahtev za izdavanje prve lične karte maloletnom licu, roditelji su dužni da prilažu sva dokumenta, kao i u slučaju podnošenja zahteva za izdavanje lične karte punoletom licu, osim lične karte, s obzirom da maloletno lice istu ne poseduje.

Istovremeno podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i biometrijskog pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaz o uplaćenim naknadama za izdavanje navedenih dokumenata, neophodno je staviti na uvid sledeća dokumenta:

 

 • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 • original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (''Sl. glasnik R Srbije'', br. 20/09);
 • original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci),
 • po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm, koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, koja ne sme da bude starija od šest meseci i mora da ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti (''Sl. glasnik R Srbije'', 11/07 i 9/08), za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

 

2. Kada građani, koji već imaju biometrijski pasoš i pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, uz odgovarajući dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte, neophodno je staviti na uvid sledeća dokumenta:

 • prethodnu ličnu kartu ili (ukoliko je lična karta izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva ;
 • original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (''Sl. glasnik R Srbije'', br. 20/09) – ukoliko isti nije skeniran prilikom izdavanja biometrijskog pasoša;
 • biometrijski pasoš

Šta raditi kada nestane lična karta?

Shodno odredbi člana 22. Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" broj 62/06 i 36/11), lice koje ostane bez lične karte dužno je bez odlaganja da prijavi nestanak lične karte nadležnom organu.

 • Lice koje izgubi ličnu kartu dužno je da se obrati organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom.
 • Lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom, oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom.
 • Nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije„ , građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

 

Prilikom prijave nestanka lične karte građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u " Službenom glasniku Republike Srbije".

 

•naknada za prijavu nestanka lične karte
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom broju 1. i po tarifnom broju 9. - vidi tabelu (PDF verzija, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

•naknada za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije"
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi oglašavanja
primalac: JP Službeni glasnik Republike Srbije - oglasno odeljenje
iznos: 798,00
žiro račun: 160-14944-58

Prednost biometrijskih dokumenata

Uvođenjem novog identifikacionog dokumenta – lične karte obezbeđuje se smanjenje mogućnosti falsifikovanja i zloupotrebe samog dokumenta, pouzdano i bezbedno ostvaruje funkcija autentičnosti vlasnika dokumenta, zaštita integriteta podataka i neporecivost i zaštita tajnosti podataka.

 • Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte lica kome se izdaje lična karta u zahtevu posebno navodi da li je saglasno da se u obrazac lične karte ugradi miktokontroler (čip).

NAPOMENA:

- Građanima koji poseduju ličnu kartu na obrascu sa ugrađenim čipom (mikrokontroler) podaci o prebivalištu i adresi stana lica ne upisuju se na obrazac lične karte već samo u čip, te pri promeni adrese prebivališta nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo uplaćuju naknade za izdavanje lične karte, već se ova promena vrši samo u čipu.

 

- Građani koji se opredele na ličnu kartu na obrascu u kome nije ugrađen čip (mikrokontroler), prilikom promene adrese prebivališta moraju podneti zahtev za izdavanje nove lične karte, jer ne postoji mogućnost upisa nove adrese prebivališta na obrascu lične karte bez čipa.

 

Postupak izdavanja biometrijske lične karte

Biometrijska lična karta - specimen

Najnovija aplikacija "Čitač elektronske lične karte"

Zakon o ličnoj karti...