Дирекција полиције

Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу

Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу (УМОПС) је оперативна управа у Дирекцији полиције, основана 2010. године одлуком Владе Републике Србије. Формирана је  због неопходности да се у складу са европским интеграцијама образује Заједничко тело за реализацију и унапређење међународне оперативне полицијске сарадње у вези са сузбијањем криминала.

Ова оперативна управа у свом саставу има: Одељење за послове ИНТЕРПОЛ-а, Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а, Одељење за управљање информацијама, Одељење за координацију осталих облика међународне сарадње

1. Одељење за послове ИНТЕРПОЛ-а

Одељење за послове ИНТЕРПОЛ-а односно Национални централни биро ИНТЕРПОЛ-а Београд, као део Управе за међународну оперативну полицијску сарадњу, представља контакт тачку МУП-а за комуникацију између српске и страних полицијских служби путем ИНТЕРПОЛ-овог заштићеног комуникационог канала за размену подаци од оперативног полицијског значаја.

Основне активности овог Одељења су:

- Раписивање ИНТЕРПОЛ-ових потерница

- Трагање за лицима за којима су расписане међународне потернице страних држава у Србији и трагање за лицима у иностранству за којима су расписане међународне потернице надлежних органа Републике Србије

- Координација и реализација у вези са пословима екстрадиције са страним државама и нашим надлежним органима

- Послови међународне правне помоћи

- Помоћ државама чланицама ИНТЕРПОЛ-а и другим међународним организацијама у вези са истрагама кривичних дела са којима се у везу доводе српски држављани или имају елемент иностраности

- Кооперација са другим домаћим органима који не припадају МУП-у и органима страних државама

- Едукација полицијски службеника, како овог Одељења, тако и других организационих јединица МУП-а

- Промовисање ИНТЕРПОЛ-а у Републици Србији

Основне области у којима се остварује сарадња са страним полицијским службама су области криминала, које су најраспрострањеније у Републици Србији и иностранству, као што су:

- Кријумчарење и илегална трговина опојним дрогама

- Илегалне миграције

- Тероризам

- Имовински деликти

- Привредни криминал и прање новца

- Високотехнолошки криминал

- Еколошки криминал

- Фалсификовање путних исправа и осталих личних докумената

2. Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а

Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а, Управе за међународну оперативну полицијску сарадњу, је национална контакт тачка између ЕВРОПОЛ-а, држава чланица ЕУ и трећих страна-оперативних партнера и надлежних националних служби (полиција, царина, Управа за спречавање прања новца и др). Размена информација између ЕВРОПОЛ-а и Националних јединица реализује се путем криптографски заштићене интернет везе СИЕНА.

Сарадња између ЕВРОПОЛ-а, држава чланица ЕУ и трећих страна-оперативних партнера одвија се када расположиви подаци указују на умешаност организованих криминалних група и када су испуњени одређени услови (учешће најмање две државе чланице ЕУ, као и да је кривично дело у надлежности ЕВРОПОЛ-а). Законски оквир за функционисање ЕВРОПОЛ-а Републици Србији је Закон о потврђивању споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије.

Најважније активности Одељење за послове ЕВРОПОЛ-а су: поступање по захтевима ЕВРОПОЛ-а, државама чланица ЕУ и трећих страна-оперативних партнера, достављање захтева и информација националних полицијских јединица и других компетентних органа ЕВРОПОЛ-а, потпора националним експертима при учешћу у ЕВРОПОЛ-овим аналитичким радним фајловима (AWF SOC – Аналитички радни фајл за организовани криминал и AWF CT – Аналитички радни фајл за борбу против тероризма и њиховим припадајућим Фокалним тачкама у складу са потписаним радним аранжманима), координација оперативних активности и координација у оквиру контролисаних испорука и заједничких истражних тимова (JIT), као и унос података у Аналитичке радне фајлове (допринос и унакрсне провере у Фокалним тачкама).

3. Одељење за управљање информацијама

Одељење за управљање информацијама врши послове оперативног дежурства 24/7/365 (frontdesk), координационог и информативног центра Управе. Организује функционисање и експлоатацију заштићених комуникационих система међународних полицијских организација ИНТЕРПОЛ-а, ЕВРОПОЛ-а, СЕЛЕК-а и комуникационих система на националном нивоу. Координира начин  комуникације Управе са организационим јединицама  унутар МУП-а Р Србије и између другим националних и међународних субјеката. Обавља послове примарне процене и обраде информација  и непосредно поступа по захтевима домаћих и страних полицијских организација, служби за спровођење закона, националних и иностраних полицијских официра за везу. Одељење снабдева кориснике информацијама из интерних, националних и база података међународних полицијских организација којима има приступ. Врши преглед, индексацију и повезивање са постојећим радним фајловима и обраду оперативних радних фајлова у евиденцијама Управе. Прикупљањем, процењивањем и анализом унапређује квалитет информација и пружа подршку криминалистичким истрагама. Анализира и прати појаве од значаја за међународну полицијску сарадњу, припрема и израђује материјале за оперативне истражне тимове и доносиоце одлука. Одељење непосредно учествује у реализацији и координацији оперативних акција, екстрадиција, трансфера осуђених лица, контролисаних испорука, хитним потерама, циљаним потрагама, потражној делатности за лицима, предметима и документима на националном и међународном нивоу. Врши контролу експлоатације комуникационих система и аутоматских база података од стране полицијских службеника и стара се о интегритету заштићених система комуникације. Одељење координира послове ажурирања и трансфера  података у интерне, националне и међународне базе података.

4. Одељење за координацију осталих облика међународне сарадње

Одељење за координацију осталих облика међународне сарадње остварује општу сарадњу са  осталим  међународним и регионалним организацијама и иницијативама у чијем раду учествује и наша земља а које су усмерене на сарадњу у области спречавања и сузбијања организованог криминала у међународним размерама.

Одељење учествује у унапређењу билатералне сарадње која се огледа у координацији сарадње са иностраним полицијским официрима за везу, координацији и усмеравању рада официра за везу у иностранству и координацији и усмеравању  рада међуресорних официра за везу на оперативном нивоу.

Координира и непосредно учествује у реализацији криминалистичко-оперативних акција са иноелементом. Прикупља, обрађује, анализира и размењује информације добијене од државних органа и институција у земљи, иностраних полицијских служби и међународних организација; прати безбедносно интересантне трендове и појаве и учествује у изради студијско-аналитичких материјала из области сузбијања општег и организованог криминала са елементом иностраности.

Учествује у реализацији међународне кривично-правне помоћи и даје стручно мишљење на билтералне и мултилатералне уговоре, домаће прописе из области унутрашњих послова и међународне сарадње, учествује у изради и припреми стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа и општих аката и материјала који се достављају на мишљење, израђује редовне и ванредне извештаје и планове рада. Припрема материјале и учествује у изради других општих аката, планова, стратегија и пројеката. Стара се о поштовању и примени међународних стандарда и протокола у раду. Одељење организује и изводи основну обуку за полицијске службенике Управе и Министарства а по потреби и за припаднике других државних органа и институција.