Грађани

Путне исправе

Изглед биометријског пасоша – узорак

О закону

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“ број 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), који је објављен у „Службеном гласнику Рeпублике Србије“ 62/2014 дана 13.06.2014. године, а који ступа на снагу 21.06.2014. године.

Наведеним законом укинут је институт визе на поморске и бродарске књижице као врсте путне исправе.

* * *

Уредбом Владе Републике Србије, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 30/2013 од 02. 04. 2013. године, о изменама и допуни Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, која је ступила на снагу 10. 04. 2013. године, измењене су цене обрасца пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша, тако да износе 3.600,00 динара.

Новчани износ за цену обрасца пасоша, у износу од 3.600,00 динара, уплаћује се тако што се износ од 3.000,00 динара (у који је урачунат ПДВ), уплаћује на рачун Народне банке Републике Србије - Завода за израду новчаница и кованог новца бр. 980-333-07, са позивом на број 090501, а износ од 600,00 динара, на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије бр. 840-30413845-91 Министарство унутрашњих послова - наменски подрачун за издавање путних исправа (по моделу 97, са обавезним позивом на број из табеле шифара општине пребивалишта - види табелу - PDF).

Уредбом о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини таксе за пружене услуге, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 51/2019, прописано је да се за подношење захтева по приоритету и издавање пасоша, а без приложеног доказа о хитности плаћа такса која износи 5.000 динара.  (Бројеви рачуна полицијских управа и позиви на број (PDF, Word).

* * *

Влада Републике Србије је 16. 09. 2009. године, донела Уредбу о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ ("Сл. гласник РС" број 76/09), која је ступила на снагу 17. 09. 2009. године.

У складу са поменутом Уредбом држављани Републике Србије који имају пребивалиште на подручју АП КиМ, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП КиМ, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији, захтев за издавање пасоша подносе искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, улица Љермонтова улица број 12а.