Грађани

Регистрација возила

Рачуни за уплату накнада за регистрацију возила

  1. Републичка административна такса 840-742221843-57, (број модела 97) (одобрење) према табели у зависности од општине
  2. Порез на употребу моторних возила 840-714511843-87, прималац "Јавни приходи", број модела 97 (одобрење) према списку
  3. Накнада за трошкове израде саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, рачун Завода за израду новчаница и кованог новца број 980-333-07 са позивом на број према списку: (PDF, Word).

НАПОМЕНА: бројеви рачуна за уплату комуналне таксе и других општинских такси за регистрацију возила истакнути су на огласним таблама у подручним полицијским управама

Повезани документи

Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила  („Сл.гласник РС“, бр. 69 од 24. 09. 2010, 101 од 29. 12. 2010, 53 од 20. 07. 2011, 22 од 23. 03. 2012, 121 од 24. 12. 2012, 42 од 23. 04. 2014, 108 од 10. 10. 2014, 65 од 24. 07. 2015, 95 од 20. 11. 2015, 71 од 21. 07. 2017, 44 од 8. 06. 2018 - др. закон, 63 од 17. 08. 2018), (Word, PDF)
Износи накнада за израду саобраћајних дозвола, регистарских таблица и регистрационе налепнице (PDF, Word)
Републичка административна такса (види табелу)
Порез на употребу возила (Word, PDF)
Износи тарифе републичких административних такси за регистрацију возила (Word, PDF)