Dokumenti

Propisi

 1. Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, (PDF)
 2. Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova na kojima se staž osiguranja u efektivnom trajanju računa u uvećanom trajanju, sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, (PDF)
 3. Pravilnik o načinu postupanja granične policije prilikom utvrđivanja i rešavanja graničnog incidenta i povrede državne granice ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 4. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 5. Pravilnik o načinu i postupku registracije i izgledu i sadržini potvrde o registraciji stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18),  (Word, PDF)
 6. Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18), (Word, PDF)
 7. Pravilnik o načinu sprovođenja testa integriteta ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 8. Pravilnik o načinu vršenja unutrašnje kontrole ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 38/18), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 13/18 od 14. februara 2018. godine), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 12. Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (PDF)
 13. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć ("Službeni glasnik RS", br.26/2017 i 94/2017), (PDF)
 14. Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", br.105/2016), (PDF)
 15. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, (PDF)
 16. Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji, (Word, PDF)
 17. Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije, (Word, PDF)
 18. Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi, (Word, PDF)
 19. Pravilnik o onesposobljavanju oružja, (Word, PDF)
 20. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 21. Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici, (Word, PDF)
 22. Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu, (Word, PDF)
 23. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 24. Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude,
 25. Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva,
 26. Posebni protokol o postupanju službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja,
 27. Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima,
 28. Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika ("Službeni glasnik RS" , br4.57/16), (Word, PDF);
 29. Pravlinik o načinju oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene legitimacije ("Službeni glasnik RC" br. 54/17), (Word, PDF);
 30. Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 88 od 15. novembra 2018), (Word, PDF)
 31. Pravilnik o načinju postupanja u toku pritužbenog postupka ("Službeni glasnik RS", br. 54/17), (Word, PDF);
 32. Pravilnik o kriminalističko-forenzičkoj registraciji, uzimanju drugih uzoraka i kriminalističko-forenzičkim veštačenjem i analizama ("Službeni glasnik RS", br 54/17), (Word, PDF);
 33. Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja ("Službeni glasnik RS", br. 36/17), (Word, PDF);
 34. Pravilnik o pripravnosti za rad ("Službeni glasnik RS", br.16/17), (Word, PDF);
 35. Pravilnik o načinu sprovođenja i merama zdravstvene zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova(Službeni glasnik RS, broj 73 od 28.jula 2017.godine), (Word, PDF);
 36. Direktiva o postupanju Sekretarijata i drugih organizacionih jedinica u postupcima izrade mišljenja o primeni propisa iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova, (Word, PDF);
 37. Pravilnik o radu i delatnosti policijskih sportskih udruženja, (Word, PDF);
 38. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, (Word, PDF);
 39. Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, (Word, PDF);
 40. Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika VSJ („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 22. februara 2019), (Word, PDF)
 41. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja, (Word, PDF);
 42. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, (Word, PDF);
 43. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, (Word, PDF);
 44. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, (Word, PDF)
 45. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za profilisanje, pregled i registraciju iregularnih migranata s Programom obuke policijskih službenika, (PDF)
 46. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za sprovođenje zadataka u vršenju mešovitih/zajedničkih patrola duž zajedničke granice sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom, (PDF)
 47. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista, (Word, PDF)
 48. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca Upitnika o identifikacionim podacima (Word, PDF)
 49. Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word,PDF)
 50. Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova (Word, PDF)
 51. Pravilnik o tehničkom pregledu vozila (Word, PDF)
 52. Pravilnik o sadržaju, izgledu pečata i načinu unosa podataka o prenosu oružja i municije preko državne granice u putnu ispravu (Word, PDF)
 53. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu najave i odjave lova uz graničnu liniju (Word, PDF)
 54. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista. (Word, PDF)
 55. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za uređenje prostora uz državnu granicu (Word, PDF)
 56. Pravilnik o načinu vršenja nadzora državne granice i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice, (Word, PDF)
 57. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 58. Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu, (Word, PDF) 58.a Zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 59. Pravilnik o  bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu zahteva za odobrenje  stalnog nastanjenja, izgledu i načinu unošenja nalepnice stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu, (Word, PDF) 59.a  Zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji
 60. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu i o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize, (Word, PDF)
 61. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije, (Word, PDF)
 62. Pravilnik o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance, (Word, PDF)
 63. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju, o izgledu obrasca o odobrenju ulaska u Republiku Srbiju i načinu unosa podatka o odbijanju ulaska u putnu ispravu stranca, (Word, PDF)
 64. Pravilnik o izledu pečata zabrane ulaska i načinu unošenja zabrane ulaska u stranu putnu ispravu, (Word, PDF)
 65. Pravilnik o izgledu i načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 66. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja putnog lista za stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 67. Pravilnik o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca, ("Službeni glasnik RS", broj 84 od 2. novembra 2018), (Word, PDF)
 68. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca, ("Službeni glasnik RS", broj 20 od 22. marta 2019), (Word, PDF)
 69. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza, "Sl. glasnik RS", broj 65 od 24. 08. 2018. (Word, PDF)
 70. Pravilnik o sadržaju i izgledu pečata i posebnih oznaka i načinu unosa podataka o ulasku i izlasku i o odbijanju ulaska i izlaska, kao i o drugim podacima od značaja za graničnu proveru u putnu ispravu, "Službeni glasnik RS", broj 105 od 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 71. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja predloga za izricanje zabrane ulaska stranca i nadzora i kontrole stranca prilikom ulaska i kretanja preko teritorije Republike Srbije, "Službeni glasnik RS", broj 2 od 16.01.2019. (Word, PDF)
 72. Pravilnik o načinu vršenja graničnih provera i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova graničnih provera, "Službeni glasnik RS", br. 104/2018 (Word, PDF)
 73. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i postupku izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promenu njihove namene, kao i postavljanju instalacija, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i davanju prethodne saglasnosti za početak radova na području graničnog prelaza, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)
 74. Pravilnik o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)
 75. Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica, "Službeni glasnik RS", broj 34 od 4. maja 2018. (Word, PDF)
 76. Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte, „Službeni glasnik RS“, br.9 od 25. januara 2008, 4 od 25. januara 2019. (Word, PDF)
 77. Uputstvo o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, „Službeni glasnik RS‟, broj 94 od 7. decembra 2018. (Word, PDF)
 78. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe,  ("Službeni glasnik RS", broj 15 od 8. marta 2019), (Word, PDF)
 79. Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Word, PDF), ("Službeniglasnik RS", broj 15/19 od 8. marta 2019)
 80. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti, ("Službeni glasnik RS", broj 1/2019), (Word, PDF)
 81. Pravilnik o obuci, osposoblјavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova, ("Službeni glasnik RS", broj 27 od 12. aprila 2019), (Word, PDF)
 82. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije, ("Službeni glasnik RS", br.3 od 15. januara 2016, 30 od 25. aprila 2019), (Word, PDF)
 83. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja, ("Službeni glasnik RS", br.3 od 15.januara 2016, 30 od 25. aprila 2019), (Word, PDF)
 84. Direktiva o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala (Word, PDF)